Glöm inte barnperspektivet när Stockholm växer!

Om 50 år kommer det bo fler människor i städer än det idag bor på hela planeten. Städerna växer och Stockholm är inget undantag. Människor från hela Sverige och resten av världen kommer att söka sig hit. För att kunna välkomna fler stockholmare krävs stora satsningar på byggande av bostäder och service. Tidigare har Stockholm växt på bredden med förortsområden långt från centrum och långt från varandra men när man bygger gles stad skapar man också ett bilberoende, och stora ytor går åt till vägar och motorleder.
För att få plats med våra nya invånare och bygga en stad som är enkel att leva och arbeta i behöver vi bygga staden tätt. Tyvärr saknas allt för ofta barnperspektivet i det arbetet. Det finns ingen motsättning mellan tät stad och barns behov. Men vi måste uppmärksamma vilka de är – barn har andra behov i sin närmiljö än vuxna och det måste vi hänsyn till i alla stadens förtätnings- och exploateringsplaner. Det gäller för barn i alla åldrar. Spontanidrott, bus, trädklättring och kurragömma kräver utrymme och äldre barn behöver trygga gång- och cykelvägar till skolor och kvällsaktiviteter. Många av den senaste tidens exploateringar har saknat en genomtänkt miljö för barn, och förskolor har byggts med minimala utsläppsgårdar i stället för rejäla utrymmen för lek och den viktiga utevistelsen.

Feministiskt initiativ vill bryta den trenden. I budgeten för 2016 slog vi tydligt fast att Stockholm ska vara en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention och arbetet med att uppnå målet måste intensifieras. Stadens unga ska ges det utrymme som är så viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. Alla invånare i Stockholm ska ha möjligheten att leva sitt liv i staden efter sina egna förutsättningar och barns rätt att ta plats måste respekteras.

Calle Öhlin
Malin Ericson