Ny miljöpolitik!

Feministiskt initiativ Storstockholms fattade under årsmötet den 5 – 6 mars beslut
om att höja ribban för Stockholms miljöpolitik.

Tre nya klimatmål antogs:

1. Fi ska verka för att Stockholms stad installerar mer solceller på stadens
tak. Stockholms stad har en unik möjlighet att öka produktionen av förnybar el inom
staden. Solenergi är ett av de energislagen med minst miljöpåverkan. Dessutom är det
ett energislag som passar bra i en stad.

2. Fi Storstockholm ska verka för att Stockholms klimatmål är förenliga med de
globala klimatmål som beslutades på COP 21 i Paris och att utsläppstak sätts i
relation till dessa.

3. Fi Storstockholm ska verka för att all offentlig verksamhet inom Stockholm
stad ska fasa ut sitt ägande i bolag som producerar eller utvinner fossila bränslen
senast år 2020.

Vidare antog årsmötet en motion i Stockholms läns landsting som innebär en
uppdatering av den lokala politiken så den överensstämmer med Fi:s nationella
miljöpolitik.

Några viktiga punkter i Fi:s landstingspolitik:

1. Fi ska verka för att Stockholms klimatmål blir mer heltäckande och att
konsumtion utanför länets gränser inkluderas.

2. Fi ska verka för att Förbifart Stockholm stoppas, till förmån för
miljövänliga trafikalternativ.

3. Fi ska verka för att SLL:s verksamhet prioriterar vegetarisk kost inom sina
verksamheter och bolag, det ska alltid finnas vegetariska alternativ och ett flertal
dagar varje vecka ska vara helt köttfria.

4. Fi ska verka för en utbyggnad av tunnelbanesystemet i Stockholm.

En feministisk Stockholmsregion är en hållbar region där vi ska förändra våra
konsumtionsvanor till gagn inte bara för oss som bor och verkar i regionen utan för
världen.

En feministisk Stockholmsregion för en hållbar miljöpolitik med utbyggd
kollektivtrafik, alternativ till fossila resurser som till exempel solceller och en
minskad köttkonsumtion.

Annika Nylén (Fi)