Vad är en skola för alla?

Stockholm stad har antagit programmet Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. Feministiskt initiativ är pådrivande för att dessa ord ska synas i verkligheten! Till exempel i utbildningspolitiken där mottagandet av nyanlända barn och ungdomar har stått i fokus senaste tiden.

I möten med den rödgrönrosa majoriteten i utbildningsnämnden och förvaltningschefer har jag betonat att satsningar på elevhälsovård, förberedelseklasser, modersmålsundervisning och normkritisk pedagogik är otroligt viktigt för att skapa en inkluderande och antirasistisk arbetsmiljö för nyanlända elever. Antirasismen ingår i skolans demokratiuppdrag och i ansvaret att arbeta mot diskriminering och kränkningar.

I budgeten för 2016 genomdrevs Fi:s förslag om normkritisk fortbildning för skolpersonal. Grymt glädjande! Det avsattes kompetensutvecklingspengar som bl.a. ska gå till utbildning inom normkritik och mänskliga rättigheter. Genomförandet ska ske i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och MR-rådet. Förvaltningen har påbörjat utbildning av förskolepersonalen inom normkritik. Jag fortsätter att upplysa nämnden och förvaltningen om att normkritisk pedagogik ska handla om alla sorters maktordningar och diskrimineringsgrunder.

Förvaltningen har även resurser avsatta för att kompetensutveckla förskolelärare inom modersmålsundervisningen. Sverigedemokraterna har genom motioner i kommunfullmäktige motsatt sig sådana satsningar. Men jag och vår politiska sekreterare, barnrättsexperten Lisa Ericson, har genom utbildningsnämnden svarat SD att de har fel med hänvisning till Barnkonventionen, pedagogisk forskning och Skolverkets rekommendationer om rätten till – och behovet av -undervisning i modersmål för en likvärdig och inkluderande skola.

Ett annat viktigt barnrättsområde är elevhälsovården där satsningar på tillgänglighet ingår. När den rödgrönrosa majoriteten tillträdde kom förtvivlade mejl från skolkuratorer m.fl. som vittnade om att elevhälsan varit enormt eftersatt under Alliansens styre av utbildningsnämnden. Nu finns det därför satsningar på att elevhälsoteam ska finnas på varje skola och utbildningssatsningar på elevassistenter.

För att kunna genomföra aktivt demokrati – och elevhälsoarbete krävs även en rimlig arbetsmiljö för både lärare och elever. Fi är medvetna om att läraryrket är kvinnodominerat med högt sjukskrivningstal och personalbrist, och vi vill därför se minskade storlekar på grupper inom förskola, fritidshem och skola. Eftersom det råder lokalbrist i staden driver vi på för att det ska byggas fler paviljonger för förskolebarnen. Vi ser det akuta behovet av att små barn får den omsorg och utvecklingsmöjlighet som de behöver.

Jenny Sandsten (Fi)
Ersättare för Fi i utbildningsnämnden i Stockholm Stad, interkulturellt utbildad lärare samt skolpolitisk talesperson