Tjejers otrygghet följer med in i skolan

Tjejers otrygghet följer med in i skolan. Det visar den årliga elevundersökningen bland Stockholms stads elever. För Feministiskt initiativ är det en prioriterad att säkra elevers trygghet i skolan, därför tar vi i den rödgrönrosa majoriteten ett helhetsgrepp kring elevers hälsa och skolgång. Skolan är elevernas arbetsplats, men tillskillnad från en vanlig arbetsplats lyder elever under skolplikt. Därför måste vi skapa förutsättningar för att skolan att vara en inkluderande och trygg plats.

Rädsla för att bli ofredad, trakasserad eller utsatt för hot är en del av många ungas vardag. Det är där vi behöver börja. Därför satsar den rödgrönrosa majoriteten särskilt våldspreventiva insatser så som kompetensutveckling inom normkritik och mänskliga rättigheter, och inte minst har vi gjort stora satsningar på stärkta elevhälsoteam.

Genom att skapa större möjligheter för unga att kunna tala om sin psykiska ohälsa, kan vi snabbare arbeta för ett tryggare och mer jämlik skolgång. När det finns kuratorer tillgängliga i skolan får elever som direkt eller indirekt lever i våldsutsatta hemförhållanden, som våld i nära relationer eller våld och förtryck i namn av heder, snabbt stöd och hjälp från vuxenvärlden.

Feministiskt initiativ arbetar för att alla ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda – också i skolan. Ingen ska känna sig otrygg på sin skola.

Därför har vi i den rödgrönrosa majoriteten:

• Stärkt elevhälsan, elevhälsoteamen ska ha kunskaper om tjejers och hbtq-personers särskilda utsatthet
• Jobbar med normkritik, hbtq- och antirasistisk kompetens i skolan
• Lärare fortbildas inom elevers mänskliga rättigheter

Lisa Palm (Fi)