Vi satsar på feministisk kultur 2017

Under nästa år kommer kulturnämnden att fortsätta arbeta för att Stockholm ska ha ett konst- och kulturliv som är jämställt, öppet och varierat. Eftersom kulturen har en viktig roll att spela i ett demokratiskt samhälle måste kulturen och dess arenor vara tillgängliga för alla men inte minst är frågan om representation, vems röst som får höras och vilka som får ta plats på scener och i utställningsrum, fundamental.

Den senaste tidens debatter om normkritik inom kulturvärlden i allmänhet och museisektorn i synnerhet, visar att frågan om vems historia som är värd att berättas fortsätter att vara aktuell. Det handlar om att vidga perspektiven, att öka kunskapen om dem som traditionellt sett förminskats av historieskrivningen men också att förstå att konst och kultur i alla tider har skapats av människor som inte är vita västerländska män. Därför är vi i Feministiskt initiativ stolta över att staden under 2017 kommer att påbörja planeringen inför öppnandet av en ny kulturinstitution i Stockholm vars verksamhet ska rymma feministisk kultur, genusvetenskaplig forskning och aktivism. Processen med att skapa ett inkluderande kvinnohistoriskt museum som ska problematisera och nyansera kvinnors historia hoppas vi kommer att engagera kulturaktörer och olika typer av organisationer i en strävan att skapa ett rum där synen på kön och sexualitet problematiseras och där alla röster som trängts undan genom historien får komma till tals och ta plats.

Stockholm är en stad som präglas av stora skillnader mellan människor vilket gör att tillgången till kultur och den egna kreativiteten länge har styrts av socioekonomiska villkor. En av den rödgrönrosa majoritetens viktigaste målsättningar är att ändra på det. Det gör vi bland annat genom att fortsätta arbeta för att nå de grupper som idag är underrepresenterade i Kulturskolans verksamheter. Barn och ungas tillgång till kultur och eget skapande är centralt och därför tycker vi i Feministiskt initiativ att det är det extra glädjande att kulturnämnden nästa år ska prioritera att nå barn med olika typer av funktionsvariationer. En annan viktig satsning riktar sig mot de nyanlända barn och ungdomar som har kommit till Stockholm och för vilka kulturen kan fungera som ett sätt att både berätta sin historia men också för att känna sig välkomna här.

Bristen på lokaler och ateljéer är ett problem som präglar många av Stockholms kulturaktörers vardag. Feministiskt initiativ har länge velat se mer innovativa lösningar på detta, eftersom möjligheten att ha en plats där konstnärer kan utveckla sin kreativa verksamhet är avgörande för att staden ska kunna ha ett levande och mångfacetterat kulturliv. Därför är vi nöjda med den satsning som nu genomförs i samarbete med fastighetsnämnden med målet att skapa minst 200 nya ateljéer och lokaler för konstnärlig produktion till år 2020.

Sofia Lundin (Fi)
Ersättare i kulturnämnden i Stockholm stad