Alla barn har rätt till idrott och hälsa

Feministiskt initiativ verkar för att staden ska se till att flickors, kvinnors och andra marginaliserade gruppers idrottande blir synligt och får ökat utrymme och likvärdiga resurser. 2017, ska idrottsnämnden fortsätta sitt arbete med att tillgängliggöra idrotts- och fritidsverksamheter för unga flickor samt barn/unga med funktionsvariation. Det här är ett mycket viktigt arbete som går i linje med barnkonventionen, där det tydligt framgår att alla barn ska ha rätt till bra hälsa och rätt till lek och fritid. I nuläget uppfyller inte staden den, därför kommer idrottsnämnden särskilt prioritera resurser där den fysiska aktiviteten är låg.

Idrottsnämnden kommer även att arbeta med att öppna upp idrottsanläggningar för personer med funktionsvariationer, då många anläggningar än idag inte är tillgängliga. Anläggningar brister i form av trappor, smala dörrar, inga dörröppnare, inga anpassade omklädningsrum/duschar/toaletter osv. Det är inte enbart anläggningar som behöver anpassas utan även utbudet av idrottsaktiviteter. Idrottsnämnden kommer att samverka med organisationer och föreningar för att bredda utbudet av anpassade aktiviteter för barn och unga med funktionsvariation.

Feministiskt initiativ menar att ledare och tränare är auktoriteter och förebilder för unga som idrottar. Därför har de en central roll och ett stort ansvar att motverka förekomsten av jargonger som uttrycker kvinnoförakt, sexism, homo- och transfobi, funkofobi (fördomar om personer med funktionsnedsättning).

Under 2016 arbetade idrottsnämnden med att motverka diskriminering inom all idrottsverksamhet i Stockholm. Detta arbete kommer att fortsätta och breddas. Nämnden ska även arbeta för att motverka kränkande behandlingar och trakasserier. Idrottsföreningar som får stöd av staden måste arbeta med att motverka diskriminering, kränkande behandling och trakasserier inom sina verksamheter. Idrottsnämndens arbete med att öka tillgängligheten, minska diskriminering samt skapa tryggare miljöer inom idrott och fritid är något som Feministiskt Initiativ står bakom.

Staden ska se till att alla barn och unga, oavsett kön, klass, könsidentitet och könsuttryck eller funktionalitet, på lika villkor ska kunna utöva den idrott eller fritidsaktivitet de vill. Idrottsnämndens budget för 2017 är ett steg i rätt riktning och vi i Feministiskt Initiativ kommer att fortsätta vårt arbete mot en Rosa stad.

Destina Sönmez (Fi)
Skuggledamot i idrottsnämnden