Mer återvinning och mindre risk för översvämningar

En fungerande avfallshantering är viktigt för en stad, både för att kunna få vardagen att fungera men även för miljön. För att förbättra tillgängligheten och minska bilberoende satsar den rödgrönrosa majoriteten på att utöka tider och upptagningsområden för de mobila återvinningscentralerna men undersöker också möjligheterna att öppna fler stadsnära återvinningscentraler. Detta är någonting vi i Feministiskt initiativ Stockholm eftersom vi tycker att det är viktigt att avfallshanteringen är lättillgänglig för alla.

Den ökande konsumtionen idag bidrar tyvärr till miljöförstöringen. Detta innebär, när det gäller avfall, att det som ska kastas i första hand ska kunna återanvändas på något sätt. Därför satsar även den rödgrönrosa majoriteten på information och rådgivning i avfallsfrågor för att öka återvinningen och uppmuntra till återbruk. Vid återvinningscentralerna ska återbruk på olika sätt lyftas fram och möjliggöras.

För att Stockholm ska kunna vara en fungerande stad att bo i även med klimatförändringarna satsar den rödgrönrosa majoriteten på att genomföra åtgärder för att möta ett förändrat klimat.
Stockholm som stad är särskilt utsatt utifrån sitt läge nära vatten. Med ökade regnmängder och ett större antal skyfall finns stor risk för översvämningar, men även för så kallade breddningar. Breddningar betyder att avloppsvatten rinner rakt igenom reningsverket när för stora mängder dagvatten från gator och brunnar belastar systemet.

Den rödgrönrosa majoriteten utvecklar och intensifierar därför arbetet med stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten i enlighet med dagvattenstrategin, vilket innebär att vatten måste hitta andra vägar vid skyfall än ned i fastigheter och gatubrunnar. Vi fortsätter därför arbetet med stadens skyfallsmodell, det innebär att staden kartlägger hur vattnet rinner vid skyfall och därmed kan identifiera vilka platser som är sårbara och åtgärda detta.

Under det borgerliga styret har de förebyggande underhållet av ledningsnätet varit eftersatt. Ledningar har bytts ut då de gått sönder. Den rödgrönrosa majoriteten satsar nu på det nödvändiga arbetet att återinföra det förebyggande underhållet av anläggningar och ledningsnät.

Maria Pettersson (Fi)
Ersättare i Stockholm Vatten och Avfall AB