Ordförandebloggen: Rundabordssamtal om gatuvåld

Den 14 mars ordnade kansliet för mänskliga rättigheter ett öppet rundabordssamtal för att samla politiker, förvaltningar, forskare, civilsamhälle och engagerade medborgare kring frågan.

Som ordförande och ansvarig för mänskliga rättigheter höll jag ett inledningstal och sedan berättade Felipe Estrada, professor i kriminologi, om sambanden mellan barnfattigdom och social utsatthet som i sin tur leder till problem i barnens skolgång. Risken att hamna i kriminalitet är mycket större för unga med skolproblem. Han visade också hur ojämlikt fördelat det dödliga våldet är, där det är tydligt att de med lägst inkomster är mest drabbade.

Åsa Ljusberg som ansvarar för samordningen av insatser mot våld hade också en dragning och sedan hölls ett panelsamtal med representanter för det civila samhället där bland annat följande lyftes fram:

  • Ett feministiskt perspektiv och arbete mot machoideal. Att jobba riktat mot killarna utan att för den skull glömma tjejerna.
  • Att jobba förebyggande mot våld, MVP lyftes fram som bra exempel på beprövad metod för våldsprevention i skolan. Något som Fi drivit igenom att staden ska jobba med from i år.
  • Att stärka ungas egenmakt och möjligheterna att påverka sitt område.
  • Viktigt också att stärka föräldrar, ta tillvara på deras kunskaper och engagemang. Utbilda vuxna och deras barn i deras rättigheter.
  • Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor i hemmet och våldsutövande unga. Där barn som växer upp med våld i hemmet riskerar att själva utöva våld.
  • Att stärka känslan av tillhörighet till samhället. Där ingår också att motverka stereotyper och stigmatisering, t.ex. killar i orten ska inte behöva känna att andra ser de som kriminella.
  • Utjämning av makt och inflytande på riktigt. Det finns en trötthet på medborgardialoger och projekt som kommer uppifrån utan förankring och som inte leder till något. Man vill se resultat, bli lyssnad på och bli tagen på allvar.
  • Ta ett helhetsgrepp om frågan, där vi knyter partnerskap och jobbar tillsammans mot samma mål. Bara på det sättet kan vi nå en strukturell förändring på riktigt.
  • Viktigt att utvecklingen inte blir i USA:s linje, med inriktning på hårdare straff i stället för utjämning av resurser.

Stort tack till de som tackade ja till att medverka med sina kunskaper och erfarenheter! (Även Karim Aamer från Lägg ner ditt vapen skulle varit med men blev tyvärr sjuk)

Luis Lineo från organisationen MÄN
Aisha Mussa Gaas från Somaya kvinno- och tjejour
Helya Riazat, rektor på Järvaskolan
Fereshteh Karbalaee, forskarassistent
Dilan Aksoy från Rädda Barnen
Dejan Stankovic, enhetschef i Rinkeby/Kista, Stockholms stad