Flexibla grupper i förskolan gynnar inte barnen

Allt fler förskolor arbetar idag med flexibla barngrupper i förskolan. Det betyder stora barngrupper som delas in i olika konstellationer under dagen beroende på antal personal och tillgång till lokaler. Undersökningar visar att det kan vara förödande för barns upplevelser av trygghet, särskilt för barn med särskilda behov.

I takt med att nya arbetsformer har blivit allt vanligare i förskoleklassen har även förskolor börjat snegla på sådana arbetsformer. Relativt stora barngrupper som under dagen delas in i olika grupper, men inte hör hemma i en fast mindre grupp ger bättre ekonomi, men leder också till problem som ökad arbetsbelastning för personalen och ökad stress för barnen. Detta arbetssätt passar en del barn, men för många barn innebär det minskad trygghet, och för barn med särskilda behov kan det vara rent förödande.

Vi är stolta över att Stockholms stad kan rapportera barngrupper som är mindre än genomsnittet i Sverige, samtidigt anser vi i Feministiskt initiativ att förskolan är i behov av fler fasta och små grupper i förskolan och i förskoleklassen. Det finns gedigen forskning som visar att små grupper är bättre för barnens trivsel och trygghet och också för att förskolan ska klara sitt pedagogiska uppdrag. Dessutom gynnar små, fasta grupper barn med behov av särskilt stöd och minskar barns stress. Inte konstigt att många föräldrar efterfrågar både förskolor med färre avdelningar och mindre grupper!

Förskolan är en viktig del i arbetet för likvärdig utbildning. Därför var Feministiskt initiativ med och fattade beslut om att alla barn har rätt till att vara på förskola, oavsett föräldrarnas sysselsättning. Samtidigt är det viktigt att denna reform nu också åtföljs av resurser och att vi ser till att barn och personal faktiskt får de förutsättningar som behövs för att förskolan ska kunna förverkliga den utjämning som reformen syftade till.

Barngruppernas storlek, något som påverkar både den pedagogiska kvaliteten och personalens arbetsvillkor. Förskolelärare och barnskötare arbetar hårt för att genomföra det pedagogiska uppdrag som läroplanen för förskolan anger. Men när barngrupperna blir större går mer tid åt till att strukturera och gruppera barnen i lämpliga grupper och varje uppgift tar längre tid när barnen är fler, har forskningen visat. Föga förvånande har de villkor som förskolepersonalen arbetar under stor betydelse för möjligheterna att genomföra sitt uppdrag.

Särskilt viktigt är lagom små och fasta grupper viktigt för de minsta barnen och för barn i behov av särskilt stöd. Det är väl känt att få och stabila relationer och en igenkännbar struktur på dagen bidrar till både välmående och underlättar inlärning för barn som behöver lite extra stöd, och särskilt för de som har neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar. För dessa barn, men också för många barn utan diagnoser kan en liten barngrupp utgöra en trygghet i vardagen och en miljö som gynnar lärande. Därför är det viktigt att det finns förskolor och förskoleklasser som arbetar med små fasta grupper och att staden tillhandahåller information om barngruppsstorlek och om förskolorna arbetar med fasta grupper eller inte, så att föräldrar och barn har en reel möjlighet att välja en förskola och förskoleklass med ett passande arbetssätt. Trygga barn som mår bra och lär sig saker i förskolan är en vinst både för det enskilda barnet och för samhället. Staden tjänar inte på att spara på kvaliteten i förskolan och förskoleklassen.

Därför vill Feministiskt initiativ att:
• vi fokuserar både på barngruppernas storlek OCH personaltäthet
• upptagningsområdets sociala sammansättning och barnens behov ska styra barngruppernas storlek
• alla barn som känner sig tryggare i en fast barngrupp ska kunna välja en förskola som arbetar med små fasta grupper och att sådana förskolor ska finnas i alla bostadsområden
• staden måste redovisa och ta fram underlag som gör det möjligt att jämföra och utvärdera olika arbetssätt i förskolor och förskoleklasser.

Maria Jansson,
utbildningsnämnden